Vedtekter

Vedtekter for Trondhjems Kameraklubb
Stiftet 2. mars 1928
Lovene er endret 10.02.36, 11.03.36, 08.02.37, 16.02.39, 17.10.42, 13.12.12, 22.02.18, 28.02.19 og 27.02.2020

Klubben har sete i Trondheim

§1 Klubbens formål er å fremme fotografiet som hobby. Dette formål søkes oppnådd ved foredrag, diskusjoner, demonstrasjoner, konkurranser og lignende.

§2 Som medlem kan opptas alle interesserte. Innmeldelse skjer til styret  og ved å betale inn medlemskontingent. Medlemskap opphører automatisk hvis kontingent ikke er betalt innen 6 måneder  etter forfall. Utmeldelse fra klubben skal skje til styret, og gjelder da fra følgende 1.januar. Allerede innbetalt kontingent tilbakebetales ikke.

§3 For å ha stemmerett på klubbens møter må man ha vært medlem i minst 1  måned og ikke skylde klubben kontingent. Alle medlemmer med stemmerett er valgbare til tillitsverv, dog skal minst to av styremedlemmene vært fylt 18.

§4 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Ungdom under 25 år har gratis medlemskap i klubben. NSFF kontingent
må fortsatt betales.

§5 Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal sendes ut sammen med innkallingen. Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. Hvert medlem har 1 stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

§6 Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyrer trenger ikke være medlem  av klubben. Årsmøtet velger også referent, og protokollen skal underskrives av to av klubbens medlemmer.

§7 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

§8 Valg foregår hemmelig hvis det fremmes krav om det. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§9 Årsmøtet skal:
1. Behandle klubbens årsmelding
2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Godkjenne klubbens budsjett
6. Velge: for to år av gangen a) leder og 4 styremedlemmer og b) 2 varamedlemmer, og for ett år av gangen c) revisor og d) 2 valgkomitemedlemmer.
Styret konstituerer seg selv på første styremøte etter årsmøtet og velger da kasserer og sekretær. Leder og kasserer kan ikke være på valg samme år. Revisor kan ikke være et medlem av styret.»

§10 Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers  varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene  som er kunngjort i innkallingen.

§11 Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom  årsmøtene. Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og  utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de  enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Arkivere og digitalisere årsmeldinger og andre historiske dokument. Disse skal til en hver tid være tilgjengelig for styret.
5. Representere klubben utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det  eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er  tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet  teller møtelederens stemme dobbelt. To av styrets medlemmer i fellesskap tegner  klubben. De personer som tegner klubben må være fylt 18 år.

§12 Æresmedlemsskap i Trondhjems Kameraklubb kan tildeles medlemmer som har utmerket seg med betydelig innsats i klubbens virksomhet i mange år, fotografisk og/eller administrativt. Det er klubbens styre som avgjør hvem som blir tildelt æresmedlemsskap.
Æresmedlemsskap tildeles ved festarrangementer.
Æresmedlemmer i TKK fritas for innbetaling av medlemskontigenten.

§13 Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller  ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. §13 kan ikke endres.

§14 Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Årsmøtet som fatter det avgjørende vedtaket om oppløsning bestemmer også hvordan klubbens eiendeler skal disponeres. Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr §12.